Allmänna villkor

Allmänt

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: shop@yaasa.se (hädanefter som "uppdragstagare" eller "niceshops GmbH") har fokuserat på utformningen av onlinebutiker och logistikbehandling inom e-handel med olika produktsegment.

Dessa allmänna villkor (nedan kallade "Allmänna villkor") avisar handel via webbshoppen på sidan: shop.yaasa.se.

Kunderna är vanligtvis konsumenter i den mening som avses i 1 § 1 punkt 2 och 1 § 3 KSchG, men också företagare i den mening som avses i 1 § 1 punkt 1 KSchG.

För bättre läsbarhet görs ingen könsspecifik differentiering. Detta görs utan någon avsikt att diskriminera.

Erkännande av villkoren

Kunden erkänner dessa villkor och godkänner dem genom att acceptera dessa villkor.

Alla affärsförhållanden mellan uppdragstagaren och kunden omfattas av dessa villkor i den version som gällde vid transaktionens slut. Dessa villkor ersätter kundens allmänna villkor.

Försvarsklausul

Inkluderingen av allmänna villkor eller avtalsvillkor för kunden som avviker från dessa villkor kommer att avvisas, såvida inte dessa uttryckligen erkänns av niceshops GmbH.

Avtalets ingående

Genom att klicka på knappen ”Beställningsskyldighet” lämnar kunden ett bindande erbjudande om att ingå ett kontrakt med uppdragstagaren. Uppdragstagaren är inte skyldig att acceptera detta erbjudande. Innan kunden slutligen gör en beställning har kunden möjlighet att kontrollera den för eventuella fel och korrigera dem vid behov.

Uppdragstagaren bekräftar mottagandet av ett erbjudande till kunden via e-post till den adress som kunden har angett ("orderbekräftelse"). Detta e-postmeddelande representerar inte godkännande av erbjudandet från uppdragstagaren. Uppdragstagaren kan acceptera erbjudanden genom att bekräfta köpet av erbjudandet i ett ytterligare e-postmeddelande ("orderbekräftelse") eller genom att skicka de beställda varorna. Kunden är bunden till sina förfrågningar i tre dagar.

För att kunna få tjänster och varor elektroniskt från uppdragstagaren kan kunder behöva registrera sig i onlinebutiken. Kunden är skyldig att tillhandahålla riktig och fullständig information under affärsförhållandet och att hålla sina uppgifter uppdaterade hela tiden. Han måste behandla sina uppgifter konfidentiellt och skydda dem från obehörig åtkomst. Om kunden misstänker missbruk av tredje part måste han informera uppdragstagaren omedelbart.

Kunden måste avstå från alla åtgärder som kan äventyra eller försämra webbutikens tekniska tillgänglighet (inklusive cyberattacker). Sådant beteende kommer att åtalas.

Sparning av kontraktstexten

Kontraktstexten, dvs. kundens information om beställningsprocessen, sparas av niceshops GmbH och kan visas av kunden under länken ”Mitt konto” och “Mina beställningar”. Oavsett detta skickar niceshops GmbH en orderbekräftelse och dessa villkor till e-postadressen som kunden har angett.

Annullering / ångerrätt

Denna ångerrätt gäller endast för konsumenter.

Kunden kan återkalla ett avtal som ingåtts genom distansförsäljning inom 14 dagar utan att ange skäl. Du hittar information om returer här. Dessutom beviljar vi dig en utökad ångerrätt på 16 dagar för denna period.

Ångerrätt

Som konsument har kunden rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Den lagstadgade uppsägningstiden är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsetts (som inte är transportören) tog varorna i besittning. Dessutom beviljar entreprenören en förlängd ångerrätt på 16 dagar för denna period. Kunden har således 30 dagar på sig att återkalla avtalet.

För att kunna utnyttja ångerrätten måste kunden informera uppdragstagaren om ditt beslut att säga upp detta avtal med ett tydligt uttalande (till exempel ett brev som skickas per post, fax eller e-post).

Kunden kan använda detta formulär, men detta är inte absolut nödvändigt. För att klara avbeställningsfristen räcker det att kunden skickar ett meddelande om att utöva sin ångerrätt innan avbokningsperioden har löpt ut.

Konsekvenser av ångerrätten

Om kunden säger upp detta avtal ska uppdragstagaren ha alla betalningar som mottagits från kunden, inklusive leveranskostnader (med undantag för merkostnaderna till följd av att kunden använder en annan typ av leverans än den billigaste som erbjuds av uppdragstagaren), som ska återbetalas omedelbart och senast inom 14 dagar från den dag då underrättelsen om din uppsägning av detta kontrakt mottogs av uppdragstagaren. För denna återbetalning använder uppdragstagaren samma betalningsmedel som kunden använde i den ursprungliga transaktionen. Såvida inget annat uttryckligen avtalades med kunden; I inget fall kommer kunden att debiteras avgifter för denna återbetalning. Uppdragstagaren kan vägra återbetalningen tills han har fått tillbaka varorna eller tills kunden har lagt fram bevis för att varorna har returnerats, beroende på vilket som är tidigare.

Om en förlust av en vara beror på att varan användes på ett sätt som inte är nödvändigt för att kontrollera kvaliteten är kunden ansvarig för denna värdeförlust.

Kunden måste leverera varorna omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då han informerade om uppsägningen av detta avtal.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
Email: shop@yaasa.se
(+43) 720 710740 9000

Tidsfristen är uppfylld om kunden skickar varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Returer från följande länder är gratis:

Österrike, Tyskland, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ungern, Storbritannien, Cypern.

Returer från Italien, Schweiz och resten av de länder som inte anges ovan måste betalas av dig själv.

Detta görs av affärsmässiga, juridiska och logistiska skäl och utan någon avsikt att diskriminera.

Du hittar detaljerad information om returer https://shop.yaasa.se/info/returer.

Slut av ångerrätten

Priser

Alla produktpriser är totala priser; de innehåller den lagstadgade momsen (mervärdesskatt).

Om du är osäker om moms ännu inte inkluderad. De belopp som anges vid beställningstillfället gäller.

Betalning sker genom överföring till kontot som anges av uppdragstagaren. Huruvida betalningen sker månadsvis (permanent förpliktelse) eller en gång (målförpliktelse) beror på avtalet mellan uppdragstagaren och kunden.

Frakt

Förutom de angivna produktpriserna tillkommer fraktkostnader. Från ett visst ordervärde gäller dessa inte. Du kan ta reda på mer om fraktkostnaden och tröskelvärdet i erbjudandena. Uppdragstagaren informerar kunden igen om priser, skatter och fraktkostnader i orderöversikten innan ordern slutförs. Tillämplig moms är inkluderad i fraktkostnaderna.

Vid kontant betalning vid leverans måste även kontant leveransavgift (en avgift för tjänsten som samlar in fakturakostnaderna och pengarna sedan skickas direkt till säljaren) betalas. Detta faktureras inte till kunden, han måste betala det direkt till leverantören.

Mer information om betalning och frakt finns på uppdragstagarens webbplats.

leveransvillkor

Om inte annat överenskommits kommer leveransen att ske till den adress som kunden har angett. Vi levererar också till förpackningsstationer.

Den beräknade leveranstiden anges direkt i kundvagnen. Vid förskottsbetalning börjar leveransperioden en dag efter mottagandet av beloppet på bankkontot niceshops GmbH. Vid betalning kontant vid leverans eller köp på kontot börjar leveransperioden en dag efter dagen för avtalets ingående. I andra fall börjar leveransperioden en dag efter mottagandet av beställningen.

niceshops GmbH är inte ansvarig vid leveranshinder för leverantörer eller tillverkare. Om leverans eller efterlevnad av en överenskommen leveranstid blir omöjlig på grund av omständigheter för vilka niceshops GmbH inte är ansvarig, har niceshops GmbH rätt att helt eller delvis återkalla avtalet. niceshops GmbH kommer att informera kunden om detta omedelbart. Krav på skadestånd utesluts i det här fallet, förutsatt att det inte kan bevisas att niceshops GmbH är felaktig. Kunden kommer att informeras om befintliga leveransrestriktioner innan orderprocessen börjar.

niceshops GmbH kan skicka kunden en "gratis produkt" på frivillig basis. Kunden har inte rätt till denna kostnadsfria produkt. Den fria produkten överförs på villkor att kunden inte säger upp avtalet eller drar sig tillbaka från detta avtal. Om kontraktet sägs upp i denna mening måste kunden därför returnera den kostnadsfria produkten till niceshops GmbH utan att bli ombedd.

Betalningsdatum & reservation av äganderätt

Uppdragstagarens fordringar förfaller när fakturan utfärdas, men tidigast när varorna tas emot. Om fordringarna inte betalas inom fjorton dagar kommer uppdragstagaren att kräva 4% per år av lagstadgad dröjsmålsränta från förfallodagen. I händelse av fallissemang åtar sig kunden att ersätta uppdragstagaren för påminnelse och inkassoavgifter, i den mån de är nödvändiga för lämplig rättslig lagföring. Om kunden är ett företag baseras dröjsmålsräntan på § 456 UGB.

Alla varor som levereras av uppdragstagaren förblir deras egendom tills de har betalats helt. Försäljning av varorna av kunden till tredje part innan de har betalats i sin helhet kräver uppdragstagarens samtycke.

Om kunden inte har accepterat varorna enligt överenskommelse (standard av acceptans) har uppdragstagaren rätt att antingen lagra varorna, för vilka en lagringsavgift på 0,1% av bruttofakturabeloppet kan tas ut för varje kalenderår eller del därav, eller på bekostnad och risk för laglig lagring.

Betalningsvillkor

niceshops GmbH accepterar de betalningsmetoder som anges i webbshoppen.

Garanti

Om inte annat anges gäller de allmänna lagstadgade bestämmelserna.

Garantin är undantagen i händelse av defekter orsakade av kunden. Detta gäller särskilt felaktig hantering, felaktig användning eller obehöriga reparationsförsök.

Om varor levereras med uppenbar transportskada är kunden skyldig att klaga på sådana fel till leverantören omedelbart och att kontakta uppdragstagaren omedelbart. Om ett klagomål inte lämnas in eller ingen kontakta upptas, har det inga konsekvenser för konsumentens lagstadgade garanti. Detta används endast för att stödja uppdragstagaren i att göra anspråk på företaget som levererade varorna eller försäkringsbolaget.

I den mån det finns en garanti hos tillverkare måste kunden göra anspråk på detta direkt gentemot tillverkaren. Ansvaret för niceshops GmbH från tillverkarens garanti är uteslutet.

Uppdragstagaren erbjuder ingen garanti för att bilderna som publiceras i webbshoppen är identiska med de varor som faktiskt levererats.

Villkor för utökad garanti gäller. Du hittar all information här.

Ansvarsfriskrivning

Krav på skador från kunden mot niceshops GmbH är uteslutna, såvida inte niceshops GmbH eller deras ombud eller agenter inte har handlat med avsikt eller grov vårdslöshet.

Ansvarsbeloppet är begränsat till den skada som vanligtvis kan förutses när avtalet ingicks.

Uppdragstagaren är inte ansvarig gentemot företag för förlorade vinster.

Ansvar för skador på liv, lemmar och hälsa, för försumlig eller uppsåtlig överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser eller så långt som enligt produktansvarslagen inte påverkas.

Uppdragstagaren är inte ansvarig om han inte kan fullgöra sina skyldigheter från avtalsförhållandet på grund av omständigheter som han eller en ställföreträdare inte ansvarar för. Detta gäller bland annat bristen på tillgång till energi eller telekommunikationstjänster och på grund oväntade händelser.

Dataskydd

Dataskyddsbestämmelser finns i dataskyddsdeklarationen .

Uppdragstagaren uppmärksammar det faktum att kunduppgifter kan behandlas för reklamändamål med legitima intressen (artikel 6, punkt 1 lit. f GDPR). Kunden kan när som helst invända mot denna form av databehandling (artikel 21 paragraf 2 i GDPR).

Allmänna villkor Ändringar / Med förbehåll för ändringar

Vi har rätt att ändra dessa villkor ensidigt efter behov när det gäller att fastställa likvärdighetsmandat eller att anpassa oss till ändrade juridiska eller tekniska villkor. Kunden kommer att meddelas om det ändrade innehållet via sin senast kända e-postadress. De ändringar som gjorts blir en integrerad del av avtalet när kunden inte gör en skriftlig invändning inom 6 veckor efter att meddelandet skickats via e-post. En sådan efterföljande ändring skapar inga nackdelar för kunden.

Kontraktsspråk

Det språk som är tillgängligt för ingående av avtalet är tyska.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtalsförhållande ska omfattas av österrikisk lag.

Tillämplig lag får dock inte leda till att konsumenten berövas det skydd som ges genom de obligatoriska bestämmelserna i sitt hemland (jfr artikel 6.2 Rom I-förordningen). Tillämpningen av FN: s konvention om internationell försäljning av varor (FN: s försäljningskonvention) och referensstandarder är undantagna.

Den exklusiva behörighetsplatsen är Graz . Om kunden är en konsument och har sin hemvist eller vanliga vistelseort i Tyskland eller är anställd i Tyskland, kan kunden endast stämmas vid domstolar i vars distrikt hans bosättningsort, hans vanliga hemvist eller hans arbetsplats är belägen.

Skiljenämnd och online tvistlösning

I händelse av en tvist kan vi vara tillgängliga för att delta i skiljeförfarandet via Internetombudsmannen: https://ombudsmann.at/

Om det uppstår problem kan du använda denna plattform för att lämna in ett klagomål och begära att det ska hanteras av ett oberoende tvistemyndighetsorgan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Vår e-postadress: shop@yaasa.se